آموزش مدارس

شما اینجا هستید

دوره‌های آموزشی ویژه مدارس و موسسه‌ها

موسسه نجوای زمین کودکان و نوجوانان را به عنوان اصلی‌ترین مخاطبان خود برای ارائه آموزش در نظر گرفته است تا با استفاده از تقویم آموزشی و متدهای جدید آموزش محیط زیست و مشارکت دادن مخاطبان در یک برنامه جهانی آموزش و حفاظت از محیط زیست، آنها را با طبیعت و اجزای تشکیل دهنده آن آشنا کند. این برنامه‌ها می‌تواند در کوتاه مدت برای مثال به عنوان برنامه تابستانی آن‌ها انجام شود و یا در طولانی مدت و به عنوان برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ارائه شود.

برنامه‌های آموزشی موسسه نجوای زمین در چهار حوزه به صورت پروژه‌های کوچک، اجرا خواهند شد. در این حوزه تلاش می‌شود تا کودکان بیشترین تماس لمسی را با طبیعت داشته باشند و از برگزاری کلاس‌های به صرفاً تئوری خودداری خواهد شد.

این چهار حوزه شامل چهار پروژه زیر است:

۱. پروژه‌های جامعه انسانی که شامل فعالیت‌های زیست محیطی است و کودکان در فضاهای خارج از کلاس و به صورت خلاقانه انجام خواهند داد.

۲. پروژه‌های حیات وحشی که شامل فعالیت‌هایی است که کودکان به صورت خلاقانه در رابطه با جانوران و رفتارهای آن‌ها انجام خواهند داد. 

۳. پروژه‌های زیست محیطی که شامل تمام اجزای طبیعت، معضلات آن و نحوه برخورد انسان‌ها با آن خواهد بود.

۴. پروژه‌ی آخر شامل آشنایی کودکان با کتاب‌های محیط زیستی و مجموعه کتاب‌های موجود در زمینه محیط زیست خواهد بود.

برنامه‌های آموزشی فوق به کودکان کمک خواهند کرد تا خارج از تجربه‌های روزمره، جهان را بشناسند و به آن‌ها نشان می‌دهد که می‌توانند تاثیر مثبتی روی اجتماع خود بگذارند. همچنین کودکان در این برنامه‌ها اهمیت مشارکت و کار گروهی در فعالیت‌های اجتماعی را می‌آموزند و از طریق کمک به دیگران توانمند، موثر و راهبرنده خواهند شد.