گربه پالاس

شما اینجا هستید

پایش و دوربین گذاری

پایش میدانی و کارگذاری دوربین‌های تله‌ای پروژه بررسی وضعیت گربه پالاس در البرز مرکزی در بهمن ۱۳۹۴ آغاز شد. این مرحله از پروژه با هدف بررسی حضور یا عدم حضور گربه پالاس و وضعیت طعمه‌ها و گونه‌های هم‌بوم  این گربه در سه منطقه شامل منطقه حفاظت شده جاجرود (شامل پارک های ملی خجیر و سرخه حصار)، و منطقه شکار ممنوع کاوده و منطقه شکار ممنوع کوه سفید آغاز شد.

محل ایستگاه‌های دوربین گذاری بعد از پایش‌های مستمر میدانی و با در نظر گرفتن اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‌های انجام شده با افراد محلی و مطلع و مشاهدات میدانی٬ وضعیت توپوگرافی، تقسیم‌بندی سطحی منطقه(گرید‌بندی)٬ امنیت منطقه برای جلوگیری از ربوده شدن دوربین‌ها و  تمرکز بر مکان‌هایی با  بیشترین احتمال حضور گونه هدف انتخاب شدند.

جزو دستادآوردهای این بخش از پروژه ثبت تصاویری از گربه پالاس و پلنگ، برای اولین بار از این دو گونه به وسیله دوربین تله‌ای در منطقه شکار ممنوع کاوده هستند.