انتشارات کودکان

شما اینجا هستید

بروشور خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان استان هرمزگان با خرس سیاه آسیایی توسط موسسه نجوای زمین با همکاری و حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی، موسسه آلرتیس (Fund for Bear and Nature Conservation) و سیمان هرمزگان تهیه شده است.