انتشارات کودکان

شما اینجا هستید

خرس سیاه آسیایی "کودکان"
دفترچه آموزشی خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان برای کودکان و نوجوانان روستایی این استان تالیف و چاپ شده است. این دفترچه‌ها اردیبهشت ماه 1394 و در جریان پروژه آموزشی حفاظت از خرس سیاه آسیایی در روستاهای شهرستان بشاگرد، بین کودکان روستایی توزیع شد.