مدرسه طبیعت

شما اینجا هستید

مدرسه طبیعت

مدرسه طبیعت امکان تعامل خود انگیخته و کنجکاوانه کودکان را با طبیعت فراهم میآورد. این تجربه به طور عمده با اتکا به حواس پنجگانه کودک در قالب فعالیتهای فردی و جمعی اتفاق میافتد که طی آن کودک با اتکا به قدرت تخیل و گرایشهای ذاتی خویش نسبت به محیط پیرامون، به ویژه پدیدههای پویای محیط، مانند جانوران، گیاهان، جریان آب، باد و غیره واکنش نشان میدهد. این همکنشیها قدرت تخیل، خلاقیت، استعداد دست ورزی اشیا و تواناییهای فیزیکی و شناختی او را رشد میدهد. همچنین تجربه در بسترهای متنوع طبیعی و توجه به محیط، شامل ستارگان، کوهها و رودها و ... بر اساس تجربیات فردی کودک، زمینه پرورش خلاقیت و همچنین سلامت جسم و روح او را بوجود میآورد. بازیهای دسته جمعی در محیط طبیعی نیز هوش اجتماعی او را رشد میدهد و تجربههای اجتماعی را تنوع میبخشد.

در مدرسه طبیعت دماوند کوشیده میشود. با استفاده از پدیدههای محیطی و طبیعی چون جانوران، گیاهان، آب و خاک و ... این محیط خودانگیخته و کنجکاوانه را برای کودکمان فراهم آورده شود.