کودک و طبیعت، درسنامه مدرسه طبیعت

شما اینجا هستید

درباره کتاب کودک و طبیعت، درسنامه مدرسه طبیعت

طبیعت در بخش عمده‌یی از تاریخ تکامل انسان یکی از مهمترین زمینه‌هایی بوده که کودك در طی سال‌هاي حساس و تأثیرگذار بلوغ خود با آن سروکار داشته است. شاید گزافه نباشد اگر بگوئیم که تجربه مستقیم و غیرمستقیم طبیعت یکی از تأثیرگذارترین عناصر رشد فیزیکی، عاطفی، ادراکی و حتی اخلاقی انسان بوده و احتمالاً در آینده نیز چنین خواهد بود. به رغم چنین امکانی ،آگاهی علمی ما از تأثیر و اهمیت طبیعت در طی مراحل مختلف کودکی به طرز چشمگیري پراکنده و ضعیف است . مثلاً در مورد پرسش‌هاي زیر بطور عمده چندان چیزي نمی‌دانیم - آیا کودکان کم سن و سال واقعاً ارتباط عمیقی با جهان طبیعت برقرار می‌کنند یا این ادعا صرفاً یک اسطوره است ؟ - خاستگاه تکاملی رابطه کودکان با طبیعت کدام است ؟ - تعهد و حساسیت کودکان نسبت به محیط چگونه شکل می‌گیرد و استدلال آن‌ها در ارتباط با طبیعت و مسائل زیست محیطی به چه ترتیب است؟ - آیا حیوانات این امکان را فراهم می‌کنند که کودکان از رهگذر آن نسبتبه طبیعت فاقد شعور نیز حس مراقبت پیدا کنند ؟ در مورد سایر انسان‌ها چطور ؟ - آیا در مورد کمیت و کیفیت تماس کودکان با طبیعت نیازها و آستانه‌هاي رشدي خاصی وجود دارد ؟ - اهمیت نسبی تجربه مستقیم، غیرمستقیم و نمادین تجربه طبیعت در طی دوران کودکی تا چه اندازه است ؟ - آیا این واقعیت که امروزه فرصت‌هاي تجربه مستقیم ارتباط با نظام‌هاي طبیعی سالم براي کودکان به طرز قابل توجهی کمتر شده اهمیتی دارد ؟ - اهمیت برخورد فزاینده کودکان با طبیعت از طریق واسطه‌هاي تکنولوژیکی نظیر تلویزیون و کامپیوترکدام است؟ در این کتاب تلاش می‌شود تا به این پرسش‌ها و سئوال‌هاي دیگر مربوط به رابطه کودك و طبیعت و وابستگی‌اش به جهان طبیعی تا حدودي پاسخ داده شود.

نویسنده کتاب: پیترکان و استفن کلرت

مترجم کتاب: عبدالحسین وهابزاده و آرش حسینیان

ناشر کتاب: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد:چاپ سوم ۱۳۹۴